Kategorije

Novosti

listopad 2023
P U S Č P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Pristup informacijama

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski streljački savez osoba s invaliditetom kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom streljačkom savezu osoba s invalidtetom.

Odlukom I.O. Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom službenikom za informiranje imenovan je tajnik Antonio Catinelli. Kontaktirati ga se može na mob. 095 604 4216 ili putem elektronske pošte: hssoinv@gmail.com ili putem pošte na adresu: Zinke Kunc 3a, 10 000 Zagreb

Način pristupa informacijama može biti (čl.17. Zakona o pravu na pristup informacijama):

  •     neposredan uvid u informaciju (neposredno pružanje informacije ili neposredan uvid u dokumente)
  •     dostavljanjem pisane informacije na adresu podnositelja zahtjeva
  •     preslikom i umnožavanjem dokumenata koji sadrže traženu informaciju podnositelja zahtjeva

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati: 

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Obrasci:

Sve upute, smjernice i obrasce možete pronaći na https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/.

Na pristup informacijama u HSSOI-u ne naplaćuje se nikakva upravna pristojba sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama. HSSOI zaračunava naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, na način gore naveden (čl.17.), te troškove naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html.

Više o pravu na pristup informacijama možete vidjeti i na stranicama Povjerenika za informiranje https://www.pristupinfo.hr/.

Godišnja izvješća:

Upitnik za samoprocjenu: